Κύριο Περιεχόμενο

Πληροφορίες

Νομική Σημείωση


Αποκλεισμός ευθυνών και επισημάνσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων

Οι χαρτογραφικές απεικονίσεις δεν περιέχουν αναγνώριση συνόρων και περιοχών, κατά το διεθνές δίκαιο. Το ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Γερμανίας (ΒΜΖ) δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ένα έγγραφο που μπορεί να επισκοπηθεί online, ανταποκρίνεται με ακρίβεια στο επίσημα υιοθετηθέν κείμενο. Δεσμευτικά είναι μόνο τα νομικά κείμενα που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Παρά ταύτα δεν δύναται να αναληφθεί οποιαδήποτε ευθύνη για την έλλειψη σφαλμάτων και για την ακρίβεια των περιεχομένων πληροφοριών. Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, εφόσον η πρόκληση της ζημίας δεν οφείλεται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια.

Externe Links

Das Landgericht Hamburg hat entschieden, dass durch den Einbau eines Links die Inhalte der ver­linkten Seite gege­benen­falls mit zu ver­ant­worten hat. Dies kann – so das Land­gericht – nur da­durch ver­hin­dert werden, dass man sich aus­drück­lich von diesen Inhalten distanziert.

Soweit in diesem Internet-Angebot externe Links, das heißt Links, die nicht auf Seiten unter http://www.bmz.de ver­weisen, ver­wen­det werden, schließen wir ausdrücklich jede Ver­ant­wor­tung für die Inhalte oder für die Daten­schutz­politik der externen Res­sourcen aus. Sollten Sie der Ansicht sein, dass die ver­linkten externen Seiten gegen geltendes Recht verstoßen oder sonst über un­an­ge­messene Inhalte verfügen, so teilen Sie uns dies bitte mit.

Datenschutz

Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Seite Datenschutzhinweise.

Newsletter

Die im Rahmen des Newsletters erhobenen personen­bezogenen Daten werden zum Zweck der Abwicklung des News­letters und Ihrer Anfragen genutzt. Es findet keine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte statt. Eine Ver­ar­beitung und Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Beratung, der Werbung und der Markt­forschung erfolgt nicht. Wird das Abonnement gekündigt, werden alle persönlichen Daten zu Ihrer Person aus unserer Datenbank gelöscht.

Bestellung von Broschüren und anderen Medien

Die im Rahmen dieser Webseiten erhobenen personen­bezogenen Daten werden zum Zweck der Auftrags­ab­wicklung und der Be­ar­bei­tung Ihrer Anfragen genutzt. Ein Dienst­leister führt für uns das Ver­senden der be­stellten Broschüren und übrigen Medien durch. Für diesen Zweck werden ihm die bei Ihrer Be­stel­lung er­fassten per­sön­lichen Daten über­geben. Darüber hinaus findet keine Weiter­gabe Ihrer Daten an Dritte statt. Eine Ver­ar­bei­tung und Nut­zung Ihrer Daten für Zwecke der Beratung, der Werbung und der Markt­forschung erfolgt nicht.

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου