Κύριο Περιεχόμενο

Έργα

Θεματικές ενότητες

Από τις έως τώρα συναντήσεις προέκυψαν συγκεκριμένα προγράμματα, τα οποία καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς των καθηκόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ενασχόληση με ένα θέμα δεν σημαίνει κατ' ανάγκη τη σύναψη μίας εταιρικής σχέσης. Συχνά, η Ελληνογερμανική Συνέλευση απλά παρέχει το πλαίσιο, εντός του οποίου μπορούν να συζητηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα και να ζητηθεί τεχνογνωσία.


Διαχείριση αποβλήτων

Η διαχείριση αποβλήτων αποτελεί, από πλευράς προστασίας περιβάλλοντος και οικονομικότητας, το κύριο πρόβλημα των ελληνικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο διαχωρισμός απορριμμάτων είναι ανεπαρκώς οργανωμένος, τα τέλη καθορίζονται αποκλειστικά με βάση την επιφάνεια της κατοικίας και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και πολλές χωματερές που πρέπει, επειγόντως, να αναδιαρθρωθούν ή να κλείσουν. Για αυτό τον λόγο, ζητήματα που αφορούν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις διαχείρισης και την ανάκτηση αποβλήτων βρίσκονται στη πρώτη θέση της ατζέντας της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Διαβάστε περισσότερα


Εκπαίδευση

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση δραστηριοποιήθηκε υπέρ της δημιουργίας επαγγελματικών σχολών στον τομέα του τουρισμού. Στην Ελλάδα, η ανεργία των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών είναι ανησυχητικά υψηλή. Ο εναρμονισμένος συνδυασμός πρακτικής εξάσκησης και σχολικής εκπαίδευσης στην εναλλασσόμενη κατάρτιση μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της δύσκολης κατάστασης των νέων και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Διαβάστε περισσότερα


Ενέργεια

Η Ελλάδα και η Γερμανία βρίσκονται σε ιδανική θέση για την παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο. Για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι συχνά το κλειδί για την οικονομική επιτυχία και τη μείωση των δημόσιων εξόδων. Η παραγωγή ενέργειας παίζει – προ πάντων σε πολλές περιοχές εξόρυξης λιγνίτη – πρωτεύοντα ρόλο. Ωστόσο, και σε αυτές τις περιοχές, το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος αποκτά όλο και πιο κεντρική σημασία. Το περιβάλλον επλήγη ιδιαίτερα από την εξόρυξη λιγνίτη. Ως εκ τούτου, η βιώσιμη παραγωγή ενέργειας μέσω βέλτιστης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι βασικής σημασίας. Η «τεχνολογία πράσινης ψύξης» (green chiller technology) αποτελεί παραδείγματος χάριν μία ώριμη για εμπορευματοποίηση τεχνολογία μετατροπής θερμότητας σε ψύξη (ηλιακή θέρμανση ή/και τριπαραγωγή ηλεκτρισμού - θερμότητας - ψύξης). Αυτή η τεχνολογία πράσινης ψύξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ καλύτερα στην Ελλάδα από ότι στη Γερμανία λόγω της πολύ υψηλότερης εκεί ηλιακής ισχύος. Διαβάστε περισσότερα


Πολιτική προστασία

Η πολιτική προστασία δεν θα ήταν δυνατή ανά την επικράτεια χωρίς τις εθελοντικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία. Ο ετήσιος κίνδυνος δασικών πυρκαγιών είναι πολύ υψηλός στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας – και θέτει τα πυροσβεστικά σώματα μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις. Η καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών και η προστασία από καταστροφές υπόκειται στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα του επαγγελματικού πυροσβεστικού σώματος. Συνεπώς το ζητούμενο την Ελλάδα είναι να διευρυνθεί η υποστήριξη του επαγγελματικού πυροσβεστικού σώματος από εθελοντικές υπηρεσίες. Η ανταλλαγή εμπειριών, η υποστήριξη των εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών και η προμήθεια και παράδοση οχημάτων κατάσβεσης και συσκευών διάσωσης, καθώς και η υλοποίηση και προώθηση προγραμμάτων συνεργασίας και εκπαίδευσης στον τομέα της πολιτικής προστασίας βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του θεματικού πεδίου. Διαβάστε περισσότερα


Γεωργία

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση δραστηριοποιείται υπέρ της καλύτερης εμπορευματοποίησης και προστιθέμενης αξίας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων. Εκθέσεις όπως η Διεθνής Πράσινη Εβδομάδα – στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει και πάλι δυναμικά μετά από χρόνια απουσίας – αποτελούν έκφραση της σημασίας των γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας από την Ελλάδα και τονίζουν την επιτυχή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Διαβάστε περισσότερα


Νεοφυείς επιχειρήσεις και συνεργασίες επιμελητηρίων

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση δραστηριοποιείται για την επανεκκίνηση των ελληνικών οικονομικών δομών στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στις περιφέρειες. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργεί εταιρικές σχέσεις μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιμελητηρίων. Μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της συνεργασίας, μπορούν να υποστηριχθούν πιο εκτενώς και πιο στοχευμένα οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις και να παρασχεθούν ωθήσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Διαβάστε περισσότερα


Τουρισμός

Για την παράταση της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα και στη Γερμανία απαιτούνται ελκυστικά, καινοτόμα και, προ πάντων, αυθεντικά τουριστικά προϊόντα. Μία περιφερειακή στρατηγική εμπορευματοποίησης είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος στις δύο χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, μεγάλη σημασία έχει η δικτύωση των τοπικών φορέων. Οι πρωτοβουλίες μπορούν να προωθηθούν μόνο από κοινού με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, των περιφερειών, φορέων του ιδιωτικού τομέα και τουριστικών συλλόγων και ενώσεων. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση συνοδεύει ενεργά τη διαδικασία αυτή. Διαβάστε περισσότερα


Δημόσια Διοίκηση

Σε καιρούς δημογραφικής αλλαγής και περικοπών προϋπολογισμών και προσωπικού, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να αντεπεξέλθουν σε μεγάλες προκλήσεις. Η διαδημοτική συνεργασία μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλά φαινόμενα συνέργειας σε αυτόν τον τομέα, καθώς η στρατηγική διαχείριση αποκτά όλο και περισσότερη σημασία για μία τοπική αυτοδιοίκηση με προσανατολισμό προς το μέλλον. Για τις διεργασίες των αλλαγών απαιτείται προσανατολισμός προς το αποτέλεσμα, τα έξοδα, τον πελάτη και τους υπαλλήλους. Ζητείται όλο και περισσότερο δράση προς συγκεκριμένους στόχους – ιδίως υπό συνθήκες όλο και πιο σφιχτής χρηματοδότησης. Διαβάστε περισσότερα


Διαχείριση υδάτινων πόρων

Δεδομένης της λειψυδρίας που αντιμετωπίζουν πολλές περιφέρειες στην Ελλάδα, της κατασπατάλησης και της, σε πολλές περιοχές, ελλιπούς ύδρευσης, μεγάλη σημασία για τον εφοδιασμό του πληθυσμού με νερό υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές αποκτά η βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων από τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία αυτού του σπάνιου και πολύτιμου αγαθού. Το ζητούμενο είναι η βιώσιμη διαχείριση ενός πολύτιμου πόρου και η συνείδηση πως αυτή η βιώσιμη διαχείριση δεν σημαίνει απλά οικονομία, νομικές διατάξεις και πολιτικές κοστολόγησης, αλλά συλλογική υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να λάβει μορφή μέσω συνδρομής των πολιτών και της δημόσιας διοίκησης. Διαβάστε περισσότερα


Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών

Η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ διαφορετικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί κεντρικό στόχο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών δημιουργεί προστιθέμενη αξία, επίσης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Προϋπόθεση για αυτό είναι η δημιουργία μίας κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ συλλόγων, πρωτοβουλιών πολιτών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διαβάστε περισσότερα


Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου