Κύριο Περιεχόμενο

Θεματικές ενότητες

Ενέργεια


Η Ελλάδα και η Γερμανία βρίσκονται σε ιδανική θέση για την παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο. Για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι συχνά το κλειδί για την οικονομική επιτυχία και τη μείωση των δημόσιων εξόδων. Η παραγωγή ενέργειας παίζει – προ πάντων σε πολλές περιοχές εξόρυξης λιγνίτη – πρωτεύοντα ρόλο. Ωστόσο, και σε αυτές τις περιοχές, το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος αποκτά όλο και πιο κεντρική σημασία. Το περιβάλλον επλήγη ιδιαίτερα από την εξόρυξη λιγνίτη. Ως εκ τούτου, η βιώσιμη παραγωγή ενέργειας μέσω βέλτιστης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι βασικής σημασίας. Η «τεχνολογία πράσινης ψύξης» (green chiller technology) αποτελεί παραδείγματος χάριν μία ώριμη για εμπορευματοποίηση τεχνολογία μετατροπής θερμότητας σε ψύξη (ηλιακή θέρμανση ή/και τριπαραγωγή ηλεκτρισμού - θερμότητας - ψύξης). Αυτή η τεχνολογία πράσινης ψύξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ καλύτερα στην Ελλάδα από ότι στη Γερμανία λόγω της πολύ υψηλότερης εκεί ηλιακής ισχύος.

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου