Κύριο Περιεχόμενο

DGV

Μορφές συνεργασίας


Οι παραδοσιακές αδελφοποιήσεις πόλεων εκφράζουν κατά κανόνα μόνο πολύ γενικά τη σύνδεση των δήμων και κοινοτήτων. Ενίοτε θέτουν υψηλές τυπικές απαιτήσεις στους εταίρους. Για τον λόγο αυτό, επιλέχθηκε μία άλλη προσέγγιση για τις σχέσεις με τους ελληνικούς οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων, από τη μεταφορά γνώσης και την άμεση ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών έως την ενέργεια ή τις υποδομές, υγειονομικά ζητήματα ή τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, διαφαίνεται παντού πόσο σημαντικό είναι να ανταλλάσουν απόψεις και εμπειρίες οι πολίτες, οι θεσμοί, οι επιχειρήσεις και οι πολιτικοί, για να εντοπίσουν πεδία κοινού ενδιαφέροντος και να καταρτίσουν προγράμματα ανάληψης δράσης.

Ένα σημαντικό στοιχείο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης είναι η βιωσιμότητα των πρωτοβουλιών. Αυτό σημαίνει αξιολόγηση των ενημερωτικών συνομιλιών και συνεδρίων, αποσαφήνιση των πεδίων με ανάγκη ανάληψης δράσης και τη διοργάνωση στοχευμένων ακόλουθων συναντήσεων, έτσι ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα όλοι οι δρώντες για νέες εξελίξεις και το δίκτυο να παραμένει ενεργό. Πολλά θέματα συζητήθηκαν με ανοικτό τρόπο σε συνέδρια, ημερίδες και εργαστήρια. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για μία εγγύς στην πράξη ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών προσφέρονται – κατόπιν επιθυμίας της ελληνικής πλευράς – ταξίδια αντιπροσωπειών και ακόλουθα προγράμματα σχετικά με επείγοντα ζητήματα.

Τα αντικείμενα των συνεργασιών της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης με μια ματιά:

  • συνεργασίες στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος ή του τουρισμού, προκειμένου να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη με τη σύμπραξη των επιμελητηρίων.
  • διάλογος των πολιτισμών και εξεύρεση κοινού εδάφους για την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη της αμοιβαίας κατανόησης.
  • ενεργοποίηση των συμμετοχικών δράσεων των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών με έµφαση στην ατοµική ευθύνη και την δραστηριοποίηση των συλλογικοτήτων.
  • η τοπική αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ) ως κύτταρο μιας επιτυχημένης κοινωνίας με την οικοδόμηση αποτελεσματικών διοικητικών και οικονομικών δομών.

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου