Κύριο Περιεχόμενο

Δελτία Τύπου

Προκήρυξη δύο θέσεων υπαλλήλων γραφείου

Παρακαλούμε αποστείλετε την αίτηση σας στο: jobs(at)ahk.com.gr


17.03.2020 |

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο προκηρύσσει για το νέο Γραφείο Συνεργασίας της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV) στη Θεσσαλονίκη την πλήρωση δύο θέσεων
υπαλλήλων γραφείου (φύλο: άρρεν/θήλυ/διαφορετικό)
από 1ης Ιουλίου 2020

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV) είναι ένα δίκτυο που συνδέει μεταξύ τους ελληνικούς και γερμανικούς δήμους και περιφέρειες, την κοινωνία των πολιτών καθώς και τον οικονομικό τομέα. Στόχος της είναι να εμβαθύνει τις ελληνογερμανικές σχέσεις σε επίπεδο δήμων και περιφερειών καθώς και να ενισχύσει την ιδέα της κοινότητας. H DGV θεσμικά είναι υπό την αιγίδα στη μεν Γερμανία των Κεντρικών Οργανώσεων Δήμων, στη δε Ελλάδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ). Ο συντονισμός των εργασιών της DGV γίνεται στο Βερολίνο μέσω του Γραφείου Συνεργασίας (KS-DGV) από την Έδρα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου για Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, ενώ άλλα γραφεία της λειτουργούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το νέο Γραφείο της DGV στη Θεσσαλονίκη πρόκειται να αποκτήσει έδρα στους χώρους του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Περιγραφή καθηκόντων:
Ζητούνται δύο πεπειραμένοι υπάλληλοι γραφείου, κάτοχοι της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας, οι οποίοι επιπλέον να γνωρίζουν τις πολιτισμικές διαφορές και ομοιότητες των δύο χωρών, όντας σε θέση να τις αξιοποιήσουν. Θα πρέπει, ει δυνατόν, να διαθέτουν την απαραίτητη ευελιξία, να είναι εξοικειωμένοι με την εύρεση πρακτικών λύσεων και να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις διοικητικές προκλήσεις της καθημερινότητας του γραφείου γραπτώς και προφορικώς και στις δύο γλώσσες χωρίς ανασφάλειες. Περιμένουμε δεκτικότητα καθώς και την ικανότητα να διεκπεραιώνονται οι βραχυπρόθεσμα προκύπτουσες εργασίες εντός στενών ορίων με τρόπο γρήγορο και μεθοδικό καθώς και με στόχευση στην επίτευξη του ζητούμενου. Ως προϋποθέσεις θεωρούνται η ικανότητα σοβαρής επαγγελματικής επαφής με Έλληνες και Γερμανούς εταίρους καθώς και η άνετη χρήση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας ενός γραφείου (π. χ. MS-Office).

Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

 • Διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων στην καθημερινή λειτουργία του Γραφείου της DGV στη Θεσσαλονίκη.
 • Υποστήριξη του/της διευθυντή/διευθύντριας στη σύνταξη εκθέσεων, στα λογιστικά και στη διοίκηση σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Γραφείου Συνεργασίας της DGV (KS-DGV) στο Βερολίνο.
 • Στενή επαγγελματική συνεργασία και συνεννόηση με το Γραφείο Συνεργασίας της DGV στο Βερολίνο καθώς και με το Γραφείο της DGV στην Αθήνα (η περιοχή αρμοδιοτήτων αντιστοιχεί σε εκείνην της Γερμανικής Πρεσβείας Αθηνών) κατά τις υποδείξεις του/της διευθυντή/διευθύντριας του Γραφείου.
 • Προετοιμασία, επιμέλεια και εκ των υστέρων αξιολόγηση της Ετήσιας Συνδιάσκεψης (εναλλάξ στην Ελλάδα και τη Γερμανία) καθώς και σεμιναρίων, εργαστηρίων και επισκέψεων αποστολών και εμπειρογνωμόνων.
 • Επιμέλεια θεματικών και περιφερειακών εταιρικών σχέσεων.
 • Διεύρυνση του υπάρχοντος δικτύου δήμων.
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης της αυτοδιοικητικής πολιτικής στην Ελλάδα.

Απαιτούμενα προσόντα:
Η άσκηση των καθηκόντων αυτών προϋποθέτει τουλάχιστον τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα της Διοίκησης ή ανάλογο, καθώς και γνώση, γραπτώς και προφορικώς, της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να είστε ικανοί για υπό πίεση εργασία και να εστιάζετε στην εύρεση λύσεων.

Περιμένουμε από εσάς

 • γνώση του τοπίου της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης και του ελληνικού πολιτικού συστήματος,
 • την ικανότητα ομαδικής εργασίας και την ετοιμότητα για μέγιστη απόδοση ακόμη και υπό συνθήκες πίεσης,
 • την ικανότητα να εκφράζεστε σωστά καθώς και να επικοινωνείτε χωρίς ανασφάλεια και στις δύο γλώσσες,
 • ευγενική παρουσία και επαγγελματική συμπεριφορά ακόμη και προς δύσκολους εταίρους,
 • αντιληπτική ικανότητα και ικανότητα ταχείας γνωριμίας με νέα δεδομένα

Θετικά θα προσμετρηθεί επαγγελματική πείρα σε διεθνές επίπεδο και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Προσφέρουμε μια ασφαλή απασχόληση κατά το ελληνικό Εργατικό Δίκαιο, με την προσήκουσα αμοιβή και τις εισφορές που προβλέπονται από τον νόμο. Οι θέσεις δεν είναι κατάλληλες για μερική απασχόληση. Από άποψη Εργατικού Δικαίου και πειθαρχικώς θα υπάγεσθε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα, ενώ από άποψη περιεχομένου και θεματικής στο Γραφείο Συνεργασίας της DGV (KS-DGV). Η έδρα της εργασίας σας θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η ανάληψη των καθηκόντων σας θα πρέπει να γίνει, ει δυνατόν, την 1η Ιουλίου 2020. Η δοκιμαστική περίοδος διαρκεί έξι μήνες.

Παρακαλούμε να υποβάλετε μέχρι τις 21.04.2020 στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο την αντιπροσωπευτική σας αίτηση μόνο στα γερμανικά, αναφέροντας τις συστάσεις και τις μισθολογικές σας προσδοκίες. Τονίζεται ότι θα ληφθούν υπ' όψιν μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (PDF).

Παρακαλούμε αποστείλετε την αίτηση σας στο: jobs(at)ahk.com.gr

Σύνδεσμοι Εξυπηρέτησης

Λεξικό της Αναπτυξιακής Πολιτικής

Κλείσιμο παράθυρου